Prezentácia výsledkov archeologických výskumov v rámci programu Interreg VA Slovensko-Maďarsko „Živé dedičstvo“ (SKHU / 1601 / 1.1 / 267) v Baglyas-kő v Salgótarjáne

Skalné bralo Baglyas-kő sa nachádza v Salgótarjáne. Pochádza z árpádovských čias a v archeológii bol známy iba z písomných prameňov, kedže plánované terénne výskumy zatiaľ v oblasti vykonané neboli.  Súčasný zdroj grantu poskytol prvú príležitosť pre základný výskum v tejto oblasti a ten sa uskutočnil pod vedením Dornyay Bela Múzeum v Salgótarjáne.

Pred začiatkom výkopových prác sa pomocou najmodernejších metód uskutočnili nedeštruktívne prieskumy. Pred identifikáciou prieskumných výkopov bolo miesto podrobené laserovému diaľkovému snímaniu (LiDAR) a boli vyhotovené snímky z dronov. Územia, ktoré neboli pokryté lesnou vegetáciou, boli podrobené radarovým prieskumom, ktoré pomocou elektromagnetických impulzov ukázali objekty v hĺbke 1,5 - 2 m. Povrchový výskum sa uskutočnil aj pomocou detektorov kovov.

Na základe výsledkov z prieskumov boli vybrané 4 miesta pre hĺbkové profily  (sondy) v miestach, ktoré naznačovali archeologické javy. Tieto miesta sa nachádzali priamo pri čadičovej skale a na úpätí druhej vyvýšeniny.

1. Oskori csiszolt csonttu

V priebehu výskumu sa podarilo odkryť časť dvojitej obrannej línie patriacej k hradu z obdobia Árpádovcov, postavenej v roku 1200. Z prameňov je známe, že začiatkom 13. storočia bol hrad prevzatý zo správy rodu Kacsicsovcov do správy Mátúša Čáka a potom ako prehral bitku  s kráľom Karolom I. Róbertom, bol hrad opustený.

Prieskum vykonaný detektorom kovov vyvrátil doterajšie vedomosti, pretože popri arpádovskom období existujú aj nálezy z husitských čias a obdobia po Moháči, a nálezy z doby Uhorského kráľa Ferdinanda, čo potvrdzuje, že hrad mal aj ďalšie obdobia.

Počas vykopávok sa nepodarilo odhaliť ranú árpádovskú dobu, avšak nálezy potvrdili javy z XIII., XIV., XV., XVI. a XVII. storočia.  Z uvedeného možno vyvodiť záver, že árpádovský hrad, ktorý bol zničený začiatkom 13. storočia, bol znovu využívaný v neskorších bitkách a opevnenie bolo posilnené. Ako ukázali výskumy na iných novohradských hradoch, Baglyas-kő mohol zohrávať ochrannú úlohu počas husitskej a tureckej vojny a počas Rákócziho bojov za nezávislosť.

5. Arpad kori becsi ezust filler

Z oblasti boli v minulosti zozbierané praveké nálezy, z ktorých niektoré boli známe ešte pred začiatkom výskumu. Ako sa očakávalo, praveké nálezy sa zistili vo všetkých vrstvách, avšak odkryť ich sa podarilo len vo dvoch vrstvách (vrstvy 3-4).

Medzi nimi boli 3 pece, 3 diery po koloch a 1 jama, čo naznačuje, že počas výskumu sa prekopali do časti osady. Nájdené keramické fragmenty ukazujú, že v praveku tu zanechalo stopy niekoľko kultúr.

Boli nájdené početné zvyšky neolitickej/mladšej kamennej doby (Želiezovce), strednej a neskoršej doby medenej, mladšej/strednej doby bronzovej (hatvanská kultúra) a neskoršej doby bronzovej (kyjatická kultúra). Prehistorické objekty boli narušené stredovekými objektmi, takže môžeme hovoriť o ich sekundárnej polohe, a v nich nájdených nálezoch.

© 2018 HG
The content of this web page does not necessarily represent the official position of the European Union.