Prezentácia projektu

Lokality kultúrneho a prírodného dedičstva obcí: Fiľakovo(SK), Bátonyterenye (HU), Salgótarján (HU) a Šiatorská Bukovinka (SK) na severo-južnej osi v prihraničnej oblasti sa rozhodli spoločne, že pokračujú v spolupráci v záujme ochrany, záchrany a prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Hospodárska a sociálna situácia obcí na území historického Novohradu je podobne neprosperujúca. Jedným odrazovým bodom rozmachu je zachovanie a adekvátna prezentácia ešte existujúcej a čiastočne živej kultúry pre súčasnú a budúcu generáciu. Tým pádom vnímanie a pozdvihnutie kultúrneho dedičstva, ako primárnej ponuky, je jedným základným pilierom rozmachu hospodárstva. Partneri dosiahnu svoj cieľ s rozvojom a spoločnou prezentáciou lokalít kultúrneho dedičstva. V rámci projektu vo Fiľakove, v areáli stredovekého hradu ako kultúrneho, biologického a geologického dedičstva sa realizuje rozvoj atrakcie. Pre návštevníkov po archeologickom výskume sa vybudujú cesty k hradu, na voľnom priestranstve chýbajúce parkovisko a sociálne zariadenia, a vytvorí sa infobod. Bátonyterenye ako starostlivý majiteľ pamiatkového objektu kaštieľa Gyurky-Solymosiovcov desaťročia stráži toto významné prírodné a kultúrne dedičstvo Novohradu, kde výsledkom tohto projektu dnes ešte ako negatívny prvok životného prostredia rehabilitáciou a novým funkčným využitím obslužných objektov kaštieľa(dôstojnícke a služobnícke byty) sa zmení, uskutoční sa rozvoj návštevníckej infraštruktúry. V Salgótarjáne v areáli hradu Baglyas-kő s archeologickým výskumom, vytvorením podmienok zachovania a prezentácie archeologických nálezov a vylepšením návštevník priateľskej infraštruktúry chcú dosiahnuť zvýšenie návštevnosti. Komplexná rekonštrukcia cesty na hranici k hardu Šomoška reaguje na požiadavku návštevníkov. Cieľom partnerov je: so spoločnou stratégiou k jednotnej prezentácii.

 

Partnermi projektu s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu" sú Mesto Fiľakovo, Obec Šiatorská Bukovinka, maďarskí partneri Mesto Bátonyterenye a riaditeľstvo Národného parku Bükk. Všetci partneri spolu získajú viac ako 2,1 milióna eur. Mesto Fiľakovo, ako vedúcemu partnerovi projektu zmení tvár podhradie a časť dolného hradu. Bebekova bašta tiež dostane novú strešnú krytinu. V Šiatorskej Bukovinke vďaka dotácii komplexne zrekonštrujú cestu k hradu Šomoška na hranici. Mesto Bátonyterenye zrekonštruje obslužné budovy kaštieľa Gyürky-Solymossiovcov, ktoré využijú na reprezentáciu Palóckej kultúry. Riaditeľstvo Národného parku Bükk plánuje v areáli hradu Baglyaskő v Salgótarjáne peniaze využiť na archeologické výskumy, ktorých výsledky odprezentuje v archeoparku. Projekt bude prebiehať od 1. septembra 2017 do 31. december 2019.

© 2018 HG
The content of this web page does not necessarily represent the official position of the European Union.